SheetMetal 1일 교육

(주)와파
2020-02-10
조회수 3045

안녕하세요.

다음 주 목요일인 2월 20일 SheetMetal 교육을 아래와 같이 진행합니다.

장소: (주)와파 교육장
시간: 09:00~18:00
강사: 허환호

수강 신청은 hhuh@proe.co.kr 로 문의 바랍니다.

0 0

Creo 구매, 유지보수, 기술 지원, 교육 문의 어떤 내용이든 연락주세요. 언제나 최선을 다해 도와드립니다.


                             전화로 물어보기                               이메일                               카카오톡으로 문의                              원격 지원